Poniżej 30 000 euro w roku 2019

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019"

Gmina Dzikowiec

Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                                                                                                                 Dzikowiec, 2019-01-02

 

Znak sprawy: ZOEAS.321.01.2018

P O W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informuję, iż wpłynęła jedna oferta.

 Zamawiający podpisał umowę o świadczeniu usług z oferentem:

 

SOB-TRANS Henryk Sobala Kopcie 96A, 36-121 Wilcza Wola, który zaoferował cenę dziennego ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości 432,00 zł brutto,

 

                                                                                                                                                                                               z up. Wójta Gminy Dzikowiec Małgorzata Szczęch

                                                                                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
                                                                                                                                                                                                                             w Dzikowiec

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 725