Poniżej 30 000 euro w roku 2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów"

                                                                                                                                                                                       Dzikowiec, 2019-12-11
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„Dowóz i odwóz uczniów”

Zamawiający:
Gmina Dzikowiec,
ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
NIP 814-15-73-676, tel./fax (17) 744-21-08


I. Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej 30 000 EURO.


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Trasy:
    1) Trasa A: Dowóz ranny uczniów z Płazówki, Górali, Brzózek, Podłęźniówki do Szkoły Podstawowej w Kopciach.
    2) Trasa B: Odwóz południowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kopciach do Podłężniówki, Brzózek, Górali, Płazówki.
    3) Trasa C: Odwóz popołudniowy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli do Leśnictwa, Guściorów, Maziarni, Majdańskich i         Szwedów.
Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej liczba uczniów- 20.


2. Opieka nad przewożonymi uczniami: Zamawiający zapewnia opiekę w autobusie nad dowożonymi uczniami.


3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne,
2) Zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów,
3) Zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.
4) Ubezpieczenia przewożonych uczniów.
5) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii.
6) Podjeżdżania autobusem na przystanki w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię.
7) Rozpoczęcie dowozu do szkoły najwcześniej od godziny 7.00.
8) Zamawiający zapewnia opiekę podczas dowozu uczniów.


III. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia – w dni nauki szkolne w okresie od dnia 02.01.2020 r. do 26.06.2020 r.


IV. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub złożyć w biurze nr 29 Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 9.00.


V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.
6. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
9. Oferta winna określać proponowaną stawkę ryczałtową netto i brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz), podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


VI. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena - 100%
Sposób obliczania:
Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
               C min
Cena = ............... x 100 pkt
               C of
C min - najniższa cena ofertowa
C of - cena oferty badanej


Uzyskany w powyższy sposób wynik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.


VII. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9:10. Otwarcie ofert jest jawne.


VIII. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy, zał. nr 1
2. Wzór umowy, zał. nr 2.


Małgorzata Szczęch, Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 13:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 612