Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Wilcza Wola, Płazówka i Kopcie.

  Dzikowiec, dnia 24.04.2024 r.

OBWIESZCZENIE

z dnia 26.04.2024 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2023 terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Wilcza Wola, Płazówka i Kopcie.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Dzikowiec Uchwały Nr LIX/403/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 1/2023 terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Wilcza Wola, Płazówka i Kopcie.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu
w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia obwieszczenia. Do projektu planu będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór zastał określony
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec na stronie internetowej pod adresem: https://www.gminadzikowiec.pl/16-bip/423-ogloszenia.html#tresc oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.

 

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dzikowiec:

  • w postaci papierowej: przesłane lub doręczone osobiście na adres Urzędu Gminy Dzikowiec,
    Dworska 62, 36-122 Dzikowiec,
  • w postaci elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: 2il16e9td4 albo za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 

Składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dzikowiec.

 

Obwieszczenie wraz z uchwałą umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.gminadzikowiec.pl/16-bip/423-ogloszenia.html#tresc oraz dostępne jest w Urzędzie Gminy Dzikowiec pokój 24.

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 291