Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4.

Zarządzenie Nr 65/2021

Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

 

W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. 2020r, poz. 1990) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ), zarządzam:

 

1

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Wilcza Wola, przy ul. Ks. Sokoła 4, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 2

Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec.

 

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy 

Józef Tęcza

 

 

 

  

 

  

Załącznik

do Zarządzenia nr 65/2021

Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dzikowiec

ogłasza

 

 

przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 900 na najem na okres od 01.09.2021r. do 31.07.2022 r., lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługową w miejscowości Wilcza Wola ul. Ks. Sokoła 4, 36- 121 Wilcza Wola.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy składający się z pomieszczeń: jadalni, podgrzewania posiłków, rozdzielni- wydawania, zmywalni oraz pomieszczenia składowego, o  łącznej powierzchni 147,2 m2, znajdujący się na I piętrze budynku posadowiony na działce nr 3025 w miejscowości Wilcza Wola, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr TB1K/00019973/0.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 1470,00 zł netto. Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu zostanie powiększona o podatek VAT tj. 23%. Czynsz płatny z dołu do 10- tego każdego miesiąca. W czynszu zawarte są opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, gaz, c.o., wodę i kanalizację oraz opłata za sprzęt gastronomiczny i wyposażenie kuchni.

 

Najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości oraz ponoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości. Najemca zobowiązany jest utrzymać przedmiot najmu oraz teren przyległy w należytym porządku, zachowywać wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska, bhp i ppoż, chronić przed dewastacją.

W przetargu maga brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 100 zł ( słownie: sto złotych, 00/100) oraz nie posiadają zaległości wobec Gminy Dzikowiec.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej  ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 2,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi 1470,00 zł netto plus podatek VAT, minimalne postąpienie 40,00 zł netto.

 

Do przetargu dopuszczeni zostaną uczestnicy, których wadium wpłynęło na konto Gminy Dzikowiec w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp., o. Dzikowiec nr 27 9159 1010 2003 3000 0039 0006 z dopiskiem "Wadium na przetarg najem lokalu użytkowego Wilcza Wola",  najpóźniej do dnia 24.08.2021r./ liczy się data wpływu na konto, a nie data wpłaty/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej:

-  oryginał dowodu wpłaty wadium,

-  dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- osoby prawne lub inne podmioty – dokument potwierdzający statut prawny (wyciąg z KRS, odpis CIDG) oraz pełnomocnictwo jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika z odpisu KRS lub CEIDG.

 

Osoba, która wpłaci wymagane wadium w prawidłowym terminie, lecz posiada zaległości wobec gminy, nie będzie dopuszczona do przetargu.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wyłoniony z przetargu najemca nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

 

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczane jest na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, niezwłocznie po zakończonym przetargu, nie później jednak niż trzy dni od zakończenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje na temat lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec pokój nr 14 lub pod nr telefonu 17- 7442-109.

 

Ogłoszenie o przetargu podane będzie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzikowiec oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec.

 

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji:2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin:4 296 977