Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania pn.: "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Dzikowiec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego"

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r. , poz. 1079) Gmina Dzikowiec Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.:  „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Dzikowiec  poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23

Okres realizacji projektu: 2024-2025

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzikowiec poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup  nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Dzikowiec, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

Od partnerów w ramach projektu oczekuje się realizacji zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą  w trakcie przygotowywania i realizacji projektu oraz w okresie i trwałości projektu;

- informowania opinii publicznej o realizacji projektu;

- współpracy z Gminą w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy pojazdu;

- współpracy z dostawcą pojazdu;

- uczestnictwa w odbiorze pojazdu i prawidłowej jego eksploatacji.

 

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:

1) Informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2022;

2) Zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:

  • wozy ratowniczo-gaśnicze,
  • motopompy,
  • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.

3) Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:

1) Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) Kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,

3) Wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2022r.,

4) Statut.

 

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gmina Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. Oferty można składać korzystając z załączonego formularza oferty.

 

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczono w załączonym do ogłoszenia Regulaminie otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania.

 

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Dzikowiec www.gmina dzikowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:

Wojciech Kosek – UG Dzikowiec

  • Data aktualizacji: 2023-11-28 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 730 348