Programy i projekty

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 108/2023
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 08 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pod. 2019.5881) zarządzam, co następuje:

1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Dzikowiec w sprawie „uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

3

Celem konsultacji jest umożliwienie zgłoszenia uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do „Programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

4

 1. Okres prowadzenia konsultacji: 13.11.2023 - 20.11.2023 r.
 2. Obszar: teren Gminy Dzikowiec.
 3. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2024" zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Dzikowiec, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec.

5

Konsultacje przeprowadza się w formie:

 1. Złożenia propozycji, uwag i opinii przez podmioty o których mowa w § 1 powyżej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
 • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu osobiście na sekretariacie Urzędu Gminy, listownie na adres Urzędu Gminy Dzikowiec bądź mailowo na adres ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
 1. Nie będą uwzględniane uwagi:
 • zgłoszone na błędnie wypełnionych formularzach,
 • przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu,
 • złożone po dniu 20.11.2023 r.,
 • zgłoszone na formularzach, w których nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione na stronie internetowej Gminy Dzikowiec, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec.

7

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaj e się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec

9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 222 642