Programy i projekty

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 26.10.2021 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 03.11.2021 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec,
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl,
  • złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec w godzinach jego pracy.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

W celu stworzenia projektu „Programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” w miesiącu październik/listopad br. organizacje pozarządowe zgłaszały propozycje zmian do Programu współpracy oraz propozycje zadań publicznych do realizacji w 2022 r. Miało to na celu określenie potrzeb oraz wyznaczenie kierunków i form współpracy na rok następny. Projekt Programu został opracowany przez Gminę Dzikowiec z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych oraz informacji od komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dzikowiec.

Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" zostały ogłoszone na mocy uchwały nr 578/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 października 2020 r. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 26 października do 03 listopada 2021 r., poprzez umieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W trakcie konsultacji do Urzędu Gminy Dzikowiec. nie wpłynęły żadne formularze konsultacyjne.

 • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 222 694