Aktualności

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABAYTOWYCH

13.06.2024r. (czwartek)!!!

 ODPADY WIELKOGABARYTOWE – (kanapy, fotele, sofy, regały, komody, stoły, biurka, plastikowe krzesła i stoliki, dywany, wykładziny, materace, kołdry, poduszki) –

Przy zbiórce odpadów z tzw. „wystawki”- NIE ODEBIERAMY: odpadów zmieszanych w workach, odpadów selektywnie zbieranych, gruzu, styropianu, sedesów, umywalek, kabin prysznicowych, odpadów budowlanych, drzwi, okien,

22.06.2024r (sobota)!!! ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU TRV i AGD ORAZ OPON

W celu sprawnej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów przed posesję do godziny 7.00 rano

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW –  BIOSELECT Sp. z o.o. w Rakowie - tel.  517 297 115                    

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w roku 2024 odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzikowiec będzie odbierała wyłoniona w przetargu firma:

BIOSELECT Sp. z o.o.

ul. Łagowska 37

26-035 Raków

tel: 517 – 297 - 115

 

ZMIANA TERMINU OTWARCA PSZOK NOWY DZIKOWIEC

 

W związku z przypadającym w dniu 3 maja świętem, PSZOK  na Nowym Dzikowcu przy ul. Komunalnej 4 będzie nieczynny.

 

PSZOK będzie czynny 10 maja 2023r. w godz. 730 do 830.

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w roku 2023 odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzikowiec będzie odbierała jak dotychczas wyłoniona w przetargu firma:

DEZAKO Sp. z o.o.
Kościuszki 30

39-200 Dębica

tel: 14 683 40 28

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż począwszy od stycznia 2022r. firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Dzikowiec    z nieruchomości zamieszkałych jest wyłoniona, w drodze przetargu firma:

DEZAKO Sp. z o.o.
Kościuszki 30

39-200 Dębica

tel: 14 683 40 28

 

W dniach od 15.12.2021r. do 21.12.2021r. zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców pojemniki 120 l na odpady zmieszane, które stanowią własność gminy Dzikowiec. 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej objęty systemem będzie musiał potwierdzić swoim podpisem odbiór tego pojemnika (kosza).  

 

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dzikowiec.

 W związku z napływającymi do urzędu sygnałami od przedsiębiorcy odbierającego odpady na terenie Gminy Dzikowiec o nieprawidłowościach w segregacji odpadów, P.H.U. „ ZIELIŃSKI” Z. Zieliński informuje państwa o ściślejszych kontrolach worków w dniu odbioru odpadów w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

Prosimy mieszkańców gminy o odpowiednie podejście do segregacji odpadów.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w tym nieprawidłowa segregacja mniejszym bądź większym stopniu przekładają się na wysokość opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców.

Informacje na temat zasady segregacji odpadów można pobrać na stronie Ministerstwa Klimatu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych

 

WÓJT GMINY

Józef Tęcza

 

Informacja

 

Drodzy mieszkańcy gminy Dzikowiec, zwracamy uwagę, iż odpady komunalne, takie jak odpady wielkogabarytowe(np.: szafy, meble łóżka, fotele itp.), dostarczane do PSZOK Nowy Dzikowiec oraz Wilcza Wola muszą być rozmontowane– rozkręcone, a nie w całości.

 

NIE PRZYJMUJEMY W PSZOK: PAPY, WEŁNY MINERALNEJ I STYROPIANU, CZĘŚCI PO ROZBIÓRCE SAMOCHODÓW, ORAZ ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

WÓJT GMINY

Józef Tęcza

 

 

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM SARS-COV 2 WPROWADZA SIĘ NA PSZOKU W NOWYM DZIKOWCU   I W WILCZEJ WOLI-SPIE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ODDAJĄCYCH ODPADY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 1. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników obsługujących PSZOK.

 2. Odpady na punkt selektywnej zbiórki może dostarczyć tylko i wyłącznie 1 osoba(prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOKU
  z dziećmi).

 3. Na terenie PSZOKU w tym samym czasie mogą przybywać maksymalnie 2 pojazdy. Reszta klientów zobowiązana jest czekać w kolejce.

 4. Jeśli masz możliwość wstrzymania dostarczenia odpadów na PSZOK, prosimy o odroczenie dostarczenia odpadów do czasu ustabilizowania się sytuacji.

 5. Osoby korzystające z PSZOK-u muszą posiadać środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki), a osoby bez środków ochrony osobistej mogą zostać wyproszone.

 

Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KOMUNIKAT

W związku z powrotem młodzieży szkolnej, studentów oraz z osób pracujących poza miejscem zamieszkania informuje, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której zmieniła się ilość osób zamieszkałych, ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zwiększona ilość osób na terenie gminy, powoduje większą ilość odpadów komunalnych, co wiąże się ze zwiększonymi  kosztami odbioru odpadów przez firmę.

 

Do pobrania:

 

Deklaracja

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSZOK-i ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA!

W związku z dynamicznie rozwijającą, się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, z uwagi na trwający stan zagrożenia zdrowia
i rosnące zagrożenie epidemiologiczne — Urząd Gminy Dzikowiec informuje, że w celu zapobiegania i ograniczenia rozprzestrzeniania się w/w zagrożenia ograniczony zostanie kontakt z klientami.
 PSZOK-i w Wilczej Woli i w Nowym Dzikowcu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania, będą nieczynne.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  PRZYJMOWANA JEST NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY DZIKOWIEC:

50 9159 1010 2003 3000 0039 0077

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza sie z góry, bez wezwania, począwszy od stycznia 2020r. w terminie do 25 dnia kazdego miesiąca

 

Wpłat można dokonywać:

- bez dodatkowych opłat w kasie banku Spółdzielczego w Głogów Młp. odział Dzikowiec obsługujacego urząd

- przelewem na wydzielony rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzikowiec

 

Wraz z szczegółowym opisie tytułu wpłaty:

Opłata za gospodarowanie odpadami 

  imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,

adres nieruchomości której deklaracja dotyczy

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych to skutek rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie odpadów pochodzących z naszych domów. 


Wzrost stawek opłat spowodowany jest: 

 • wzrost cen za składowane odpady, brak konkurencji wśród firm zajmujących się ich zagospodarowaniem, wyższa płaca minimalna - to kilka z powodów, dlaczego już wkrótce przyjdzie nam płacić więcej za wywóz śmieci.

 • wzrost opłat środowiskowych (efekt rozporządzenia Ministra Środowiska), czyli m.in. tego ile trzeba zapłacić za tonę składowanych odpadów,

 • wzrost cen usług firm wywożących śmieci, w tym wzrost kosztów paliwa i cen energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników ,

 • wśród kolejnych przyczyn podwyżki jest niewielka liczba podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, co oznacza brak konkurencji na rynku i możliwość windowania dość wysokich cen w przetargach,

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,

 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy

 

Dodatkowo informuje się, że od 01.01.2020r. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów.
W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów - odpady odbierane są jako niesegregowane.

 Firma odbierajaca odpady komunalne powiadamia o tym zdarzeniu Wójta Gminy i naliczana jest podwyższona opłata.

 

W związku z uregulowaniami prawnymi wprowadzonymi na poziomie ministerialnym, na które Gmina Dzikowiec nie ma bezpośredniego wpływu, utrzymanie dotychczas obowiązujących stawek opłat nie było możliwe.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, muszą zostać wykorzystane na realizację zadań związanych tylko i wyłącznie

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty  wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, są wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

Deklaracja

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OD STYCZNIA 2020r.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Dzikowcu  czynny jest:

- wtorek godz. 800 do 900

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wilczej Woli czynny jest:

- czwartek godz. 800 do 900 

 

Z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Dzikowiec . Muszą mieć złożoną „ deklarację śmieciową” i nie zalegać z płatnościami za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane są na :

1.Oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu, ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec

2.Oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli, 36-121 Wilcza Wola

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

 

                

 

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych jest wyłoniona w drodze przetargu firma

P.H.U. „ZIELIŃSKI”

Zbigniew Zieliński

Klasztorna 27A, 26-035 Raków

tel: 41 353 50 27

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. Składowisko Odpadów ZUOK Janczyce, Janczyce 50, 27-552 Baćkowice

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja o osiągniętych przez Gminę Dzikowiec wymaganych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów gminy są zobowiązane do osiągnięcia                              w poszczególnych latach następujących poziomów:

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

2012

16.07. 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.07.

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

 

 

75 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

45 %

 

 

45 %

 

 

40%

 

 

40 %

 

 

35 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec w poszczególnych latach

28,87

36,5

0

0

0

31,98

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

 

10 %

 

12 %

 

14 %

 

16 %

 

18 %

 

20 %

 

30 %

 

40 %

 

50 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec  w poszczególnych latach

11

13

14,9

24,6

15,33

28

 

 

 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane  i rozbiórkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku  (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30 %

 

36 %

 

38%

 

40 %

 

42 %

 

45 %

 

50 %

 

60%

 

70 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec w poszczególnych latach

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 • Data aktualizacji:2024-07-19 14:32
 • |
 • Licznik odwiedzin:4 296 968