Poniżej 30 000 euro w roku 2020

UNIEWAŻNIONY Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-02-2020

Termin składania ofert

05-03-2020

Numer ogłoszenia

1234639

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 , 36-122 Dzikowiec - w Urzędzie Gminy Dzikowiec , parter budynku, pokój nr 2 w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz. 9 00. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gopsdzikowiec@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Hahn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 7442107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. zpóźn. zm.). /o ile dotyczy/
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: kolbuszowski Miejscowość: Wilcza Wola ul. Ks. Sokoła 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wg. opisu przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa sprzętu ilość sztuk

1. Wózek inwalidzki sztandarowy 3
2. Wózek inwalidzki aluminiowy 3
3. Wózek inwalidzki dla dzieci lekki 2
4. Wózek inwalidzki elektryczny 2
5. Wózek inwalidzki elektryczny terenowy 2
6. Wózek toaletowy 2
7. Siedzisko na wózek inwalidzki 5
8. Łóżko elektryczne 8
9. Basen do mycia głowy 3
10. Basen sanitarny 5
11. Krzesło prysznicowe 5
12. Balkonik 4
13. Podpórka stała z dwoma kołami 4
14. Balkonik z podparciem pod łokcie 3
15. Podpórka czterokołowa 2
16. Kula ortopedyczna z podwójną regulacją 5
17 Kula pachowa z przesuwaną rękojeścią 4
18. Inwalidzka kula pachowa z regulacją 4
19. Kula łokciowa 4
20. Laska standardowa 5
21. Orteza stawu kolanowego 3
22. Orteza na goleń i stopę 3
23. Kamizelka ortopedyczna 3
24. Materac przeciwodleżynowy 8
25. Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn 2
26. Poduszka przeciwodleżynowa 8
27. Koncentrator tlenu 2
28. Rower stacjonarny dla dorosłych 3
29. Rotor kończyn górnych i dolnych 3
30. Rower dla dzieci 2
31. Lampa solux ze statywem 1
32. Lampa biotron MedAll ze statywem 1
33. Lampa kwarcowa 1
34. Balkonik dla dzieci 2

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zgodnie z SIWZ rozdział 4.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar/sprzęt musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211 t.j. z późn. zm.). /o ile dotyczy/ spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

Kod CPV

33190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne urządzenia i produkty medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia –termin dostawy sprzętu rehabilitacyjnego do 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie wykonawcy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Niemożliwość dostarczenia sprzętu z uwagi na konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie dostaw

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik Nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % Cena

Wykluczenia

Według załącznika Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA DZIKOWIEC/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIKOWCU

Adres

Dworska 62

36-122 Dzikowiec

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

177442107

NIP

8141560969

Tytuł projektu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0011/19-00

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny
  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 663