Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, znak GP.6733.12.2023 z dnia 20.02.2024 r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa kablowej (ziemnej) linii elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 827, 838 i 842 w miejscowości Kopcie gm. Dzikowiec.

GP.6733.12.2023                                                                                

Dzikowiec, dnia 20.02.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Dzikowiec zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, znak GP.6733.12.2023 z dnia 20.02.2024 r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa kablowej (ziemnej) linii elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 827, 838 i 842 w miejscowości Kopcie gm. Dzikowiec.

W związku z powyższym zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy w dziale budownictwa Urzędu Gminy Dzikowiec pokój 24 od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzikowiec, w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać, zarzut decyzji, określając istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Dzikowiec. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wójta Gminy Dzikowiec. 

Wójt Gminy

Józef Tęcza  

 

  • Data aktualizacji: 2024-03-04 16:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 955 408