Biznes

POSTAW NA BIZNES - wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim

 
Nol2 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż w listopadzie br.rozpocznie nabór do projektu:

„POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim”, nr RPPK.07.03.00-18-0012/17

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego)
2) status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobieta,
  • osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12
    miesięcy) ,
  • osoba niepełnosprawna,
  • osoba powyżej 50 roku życia.

3) wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4) nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne odchodzące z rolnictwa lub będące członkiem rodziny rolniczej, pod warunkiem, że ich gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
1. Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu.
3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 24 000,00 zł .
4. Finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (maksymalnie 1700,00 zł/m-c).
5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo w siedzibie Stowarzyszenia „NIL”, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowa, pod numerem telefonu: 17 2270 258 lub na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

UDZIAŁ  W  PROJEKCIE  JEST BEZPŁATNY !!!

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 260