Gmina

NABÓR DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025” w terminie do 19 lutego 2024 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna będzie również do pobrania na stronie szkół.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 26 lutego 2024 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej przedszkola lub szkół w zakładce Rekrutacja. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wg. preferencji.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Pełna oferta każdego przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępna będzie na stronie internetowej przedszkola i szkół.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym,
a także kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w przedszkolu
i szkołach.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO GMINNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WILCZEJ WOLI, KOPCIACH, LIPNICY I PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W DZIKOWCU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

     Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025 prowadzone będzie zgodnie
z określonymi przez Radę Gminy Dzikowiec kryteriami lokalnymi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w na terenie Gminy Dzikowiec, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza gminy mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać trzy oddziały przedszkolne, szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie możliwe od 26 lutego 2024 r. 11 marca 2024 roku.
 • Wypełniony wniosek z określeniem preferencji wyboru miejsca należy złożyć w każdym przedszkolu/oddziale.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 4 kwietnia 2024 roku.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek złożenia w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 5 kwietnia 2024 roku do 8 kwietnia 2024 roku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów określonych w uchwale lub zwrócić się do Wójta Gminy Dzikowiec o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 9 kwietnia 2024 roku.
 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Postępowanie uzupełniające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w dniu 6 maja 2024 roku będzie odbywać się tylko u dyrektorów przedszkoli/oddziałów przedszkolnych dysponujących wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA DZIKOWIEC NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Terminy 

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 26 lutego do

11 marca 2024 roku

 

od 6 do 13 maja 2024 roku

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 12 marca do

3 kwietnia 2024 roku

 

od 14 do 28 maja 2024 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4 kwiecień 2024 roku

 

29 maj 2024 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,   w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 5 do 8 kwietnia 2024 roku

 

od 31 maja do

 3 czerwca 2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9 kwiecień 2024 roku

 

4 czerwiec 2024 roku

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK 2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

–  kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz.1900 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe,

– kryteria określone w uchwale Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 2677), które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tzw. kryteria lokalne.

KRYTERIA USTAWOWE

W przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na obszarze gminy – poniższe kryteria będą brane pod uwagę
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, kryteria mają jednakową wartość.

Nazwa kryterium:

Wymagane dokumenty:

Wielodzietność rodziny kandydata*

Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

(o ile takie wystawiono)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 *wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe). 

**samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

DOKUMENTY, KTÓRE RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DOŁĄCZAJĄ DO WNIOSKU JAKO POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe) TO:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100 t.j.).
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447 t.j.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

KRYTERIA LOKALNE

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
z zastosowaniem kryteriów ustawowych lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria lokalne.

Punkty w rekrutacji z użyciem kryteriów lokalnych otrzymuje:

 • kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 25 pkt;
 • kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 20 pkt;
 • kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - 10 pkt;
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 pkt.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW LOKALNYCH:

 • Oświadczenie obojga rodziców, bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, bądź prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej  w przypadku potwierdzenia spełniania kryterium: „kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą”.
 • Deklaracja rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej w przypadku potwierdzenia spełniania kryterium: „kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie”.
 • Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola w przypadku potwierdzenia spełniania kryterium: „kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola”.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIOERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA DZIKOWIEC NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 26 lutego do

11 marca 2024 roku

 

od 6 do 13 maja 2024 roku

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 12 marca do

3 kwietnia 2024 roku

 

od 14 do 28 maja 2024 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4 kwiecień 2024 roku

 

29 maj 2024 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej,   w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 5 do 8 kwietnia 2024 roku

 

od 31 maja do

3 czerwca 2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9 kwiecień 2024 roku

 

4 czerwiec 2024 roku

Opracowanie: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

Dzikowiec, styczeń 2024 rok

 • Data aktualizacji: 2024-03-04 16:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 955 374