Gmina

NABÓR DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW RZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Szanowni Rodzice!

 

       Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas
I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które określone zostały w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
 • uchwale Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz  liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 2677).
 • uchwale Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • zarządzeniu Nr 8/2020 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec.

 

      Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Gminie Dzikowiec lub chcą zmienić przedszkole. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach również dzieci w wieku 2,5 letnie.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego można złożyć do nie więcej niż
3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. 
We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

 

 Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 

 

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dzikowiec.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone przez ustawę Prawo oświatowe:

 

* wielodzietność rodziny kandydata,

* niepełnosprawność kandydata,

* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

* samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria ustawowe wymienione wyżej  mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria lokalne, wraz z przypisaną im liczbą punktów:

1) kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się
o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 25 pkt;

2) kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 20 pkt;

3) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - 10 pkt;

4) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;

5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 pkt.

 1. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia kandydatom najstarszym.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dzikowiec mogą być przyjmowani do przedszkoli samorządowych, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 1. W celu potwierdzenia ustawowych kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów
  i oświadczeń.
 2. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. Odpis lub wyciąg dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów lokalnych:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec

- określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2020 Wójta Gminy Dzikowiec

 z dnia 28 stycznia 2020r.

 

 

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 

 1. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 2. do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 3. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 4. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie,
 5. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie od 24 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 roku . Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Dzikowiec można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Dzikowiec jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. W terminie od 15 kwietnia 2020 roku, od godz. 13.00 do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 30 rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek pisemnego potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
 5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

 

 

KRYTERIA I ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W postepowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą  nr XXX/175/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia następujących kryteriów:

 • Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Dzikowiec – 50 pkt
 • Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej/ kandydat realizował obowiązek szkolny w danej szkole – 20 pkt
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 20 pkt

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia powyższych kryteriów

 • Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o spełnieniu tego kryterium
 • Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o spełnieniu tego kryterium. Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
 • Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o spełnieniu tego kryterium. Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły,

2) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa powyżej,

3) na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy:

1) rodzic dziecka/opiekun prawny w terminie od 03.02.2020 r. do 20.03.2020 r. do godz. 14.00 powinien złożyć wniosek o przyjęcie Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2) w terminie 23.03.2020 r. do 09.04.2020 r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej wraz załączonymi dokumentami (oświadczeniami). Przewodniczący komisji dokona czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

3) w dniu 09.04.2020 r. o godz. 13.00  komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4) rodzic /opiekun prawny w terminie 14.04.2020 r. do 23.04.2020 r. do godz. 14.00 jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

5) w dniu 25.04.2020 r. godz. 14.00  komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Szkoły Podstawowej.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTĘPNY JEST
W KAŻDEJ SZKOLE

 

 

Opracowanie: Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

 

1.      Deklaracja o kontynowaniu edukacji przedszkolnej.

2.      Wzór wniosku o przyjęcie do:

a)      Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu.

b)      Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Wilczej Woli.

c)      Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Lipnicy.

d)      Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kopciach.

3.      Uchwała  Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 2677).

4.      Uchwała  Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5.      Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec.

 

 

 • Data aktualizacji: 2020-02-20 10:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 853 542