Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 07:15:20

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Gmina Dzikowiec                                                                                                                                           Dzikowiec, 08 stycznia 2018 r.
Dworska 62

36-122 Dzikowiec

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

 

Na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych

Cz. I .grupowych i indywidualnych - terapia pedagogiczna

Cz.II. grupowych korekcyjno-kompensacyjnych

 dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje w załaczniku. 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2018-01-08
Wyświetl historię zmian