Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 08:47:49

Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola.

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( jednolity tekst  Dz. U. z 2023r,. poz. 344 ze zm. )

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zamiany,  położonych    na terenie  miejscowości Wilcza Wola.

 

 

Lp.

Położenie

nieruchomości 

( obręb )      

Numer działki

Powierzchnia

 w m2

Opis użytków    zgodnie
z ewidencją gruntów

Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej jako podstawy ustalenia warunków zamiany nieruchomości

w  zł - netto

1.

      Wilcza Wola

      4022/2

15

              dr

380,00

 

 

Przeznaczona do zamiany działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 4022/2 o powierzchni 0,0015 ha stanowiąca własność Gminy Dzikowiec jest położona na terenie miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej ( ul. Pod Górą ). Sąsiedztwo działki to tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, tereny rolne i leśne. Dostęp do działki z drogi gminnej. Na działce brak samodzielnej możliwości inwestycyjnej. Działka powstała z podziału działki numer 4022 obrębu Wilcza Wola.

 

W księdze wieczystej: KW TB1K/00032545/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności nieruchomości wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 4022/2 mienia gminnego zostanie zamieniona na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Wilcza Wola numerem: 4021/2 o powierzchni 0,0187 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TB1K/00054710/6. Działka numer 4021/2 została wydzielona z działki numer 4021.

Zamiana następuje na realizację zadań własnych Gminy Dzikowiec – drogę gminną.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

Zgodnie z ewidencja gruntów działkę numer 4022/2 stanowią grunty oznaczone symbolem: dr, działkę numer 4021/2 stanowią grunty oznaczone symbolem: N. 

                                                                                                             

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do zamiany nieruchomości. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec, a także zamieszczono na stronie internetowej Gminy Dzikowiec oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod numerem: (17) 744 –21- 09.

 

 

Dzikowiec, dnia 14.03.2024r.

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2024-03-14
Wyświetl historię zmian