Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 06:44:35

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec

O G Ł O S Z E N I E

          

            Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  18 grudnia 2023r.  ( poniedziałek ) o godz. 900 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie zespołu parkowo – dworskiego  w Dzikowcu dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 

Drewno opałowe ponumerowane w stosach: nr 1, nr 2 w różnych gatunkach  ( liściaste ).

Cena  wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi:

1.Stos nr 1 – 450,00 zł/brutto

2.Stos nr 2 – 350,00 zł/brutto

 

Drewno zostało usunięte jako uszkodzone po przejściu wichur (wywroty), chore, obumarłe, wiatrołomy. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi tylko jedna osoba (kupujący), to wówczas drewno zostanie sprzedane po ustalonej cenie wywoławczej sprzedaży.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi więcej zainteresowanych niż jedna osoba, wówczas sprzedaż będzie prowadzona w ramach licytacji i nabywcą będzie ten kupujący, który wylicytuje najwyższą cenę za sprzedawane drewno opałowe – dany stos drewna.

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 10,00 zł/brutto ( słownie: dziesięć złotych 00/100 - brutto).

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w  Urzędzie  Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas sprzedaż zostaje unieważniona na przedmiotowe drewno (stos ).

Kupujący winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na własny koszt w dniu zakupu tj; 18.12.2023r. do godz. 1530 – po dokonaniu wpłaty ceny nabycia

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez uzasadnienia, jak również unieważnienia sprzedaży i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającemu.

Przystąpienie do zakupu oznacza, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz że przyjmuje warunki zawarte w ogłoszeniu bez zastrzeżeń.

Dzikowiec 11.12.2023r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2023-12-11
Wyświetl historię zmian