Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 07:26:20

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

O G Ł O S Z E N I E

          

            Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  25 lipca 2022r. ( poniedziałek  ) o godz. 900 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie zespołu parkowo – dworskiego  w Dzikowcu dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 

Cena  sprzedaży drewna opałowego wynosi kwotę: 150,00 zł/1mp/brutto.

 

Drewno opałowe ponumerowane w stosach: nr 6 – 2 mp, nr 7 - 2 mp, nr 8 – 4 mp.

 

Drewno zostało pozyskane jako uszkodzone po przejściu wichur ( wywroty ), chore, obumarłe, wiatrołomy. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi tylko jedna osoba ( kupujący ), to wówczas drewno zostanie sprzedane po ustalonej cenie sprzedaży.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi więcej zainteresowanych niż jedna osoba, wówczas sprzedaż będzie prowadzona w ramach licytacji  i nabywcą będzie ten kupujący, który wylicytuje najwyższą cenę za sprzedawane drewno – dany stos drewna.

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 10,00 zł/brutto ( słownie: dziesięć złotych 00/100 - brutto).

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty  w  Urzędzie  Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas sprzedaż zostaje unieważniona na przedmiotowe drewno          ( stosy ).

Kupujący winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na własny koszt w godzinach wjazdu na teren parku w terminie do dnia 26 lipca 2022r. ( wtorek ).

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, jak również unieważnienia i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającemu.

Przystąpienie do zakupu oznacza, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz że przyjmuje warunki zawarte w ogłoszeniu bez zastrzeżeń.

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Dzikowiec 18.07.2022r.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Redaktor
Redaktor
e-mail: ugdzikowiec@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2022-07-18
Wyświetl historię zmian