GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu

ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec

woj. podkarpackie

 

Telefony/fax:

17 744 21 07

501 598 167

Telefony wewnętrzne:
(22) - kierownik GOPS
(21) - pracownik socjalny
(43) - pracownik socjalny
(23) - księgowość i świadczenia rodzinne

gopsdzikowiec@onet.pl

www.gopsdzk.webd.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek od godz. 730 do godz. 1530

 

 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające, w szczególności z:  

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 , póz. 593 /.

 

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm./.

 

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekstDz. U.z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm. /.

 

- Statutu Gminy Dzikowiec przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Dzikowcu  Nr VII/53/2003 z dnia 03 czerwca 2003 r.

 

   Uchwały Nr X/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Starym Dzikowcu z dnia 26 lutego 1990r.

 

   w  sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowcu.

 

- Zarzadzeniem Nr 2/90  Naczelnika Gminy w Starym Dzikowcu z dnia 5 marca 1990r. utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

 

- Niniejszego statutu.

 

- Innych ustaw.

 

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:

- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkch odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczen pomocy społecznej,

- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,

- udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

- prowadzenie postepowań wobec dłużników alimentacyjnych,

- dożywianie uczniów.

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 232