Oświata

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Dzikowiec w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Dzikowiec w roku szkolnym 2022/2023

28 stycznia 2022 rok

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Dzikowiec w roku szkolnym 2022/2023

 1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dzikowiec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec.

 2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 3. Wzór deklaracji dostępny jest w każdym oddziale przedszkolnym/przedszkolu.

 4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, posiadające tą samą wagę i wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Są to:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 2677). Punkty w rekrutacji otrzymuje:
 • kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 25 pkt;
 • kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 20 pkt;
 • kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - 10 pkt;
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 pkt.
 1. Terminy rekrutacji zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec na rok szkolny 2022/2023.


Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola jest dostępny w każdym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. .

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym oddziale przedszkolnym/ przedszkolu Gminy Dzikowiec.

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Dzikowiec w roku szkolnym 2022/2023

 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 3. Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec określa Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec na rok szkolny 2022/2023.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego do klas I uzyskają Państwo
w każdej szkole podstawowej Gminy Dzikowiec.

 Opracowanie: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 • Data aktualizacji:2024-07-19 14:32
 • |
 • Licznik odwiedzin:4 296 937