Rok 2022

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 20 maja 2022 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2022 r., poz. 559), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1,3 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zarządza się co następuje:

§1. 

 

  1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu z siedzibą w Dzikowcu, ul. Szkolna 17, 36-  122 Dzikowiec.

  2.  Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej BIP Urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
                                                                                                                                              §2. 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                      Józef Tęcza
                                                                                                                                  Wójt Gminy Dzikowiec

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 022