Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2023-09-29 03:16:46

Oświata

Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec

 

Od września Gmina Dzikowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego realizuje projekt „Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec”.

Całkowita wartość projektu to: 1 124 582,59 złotych, w tym dofinansowanie: 1 068 171,63 złotych. Jego realizację zakończymy 30 czerwca 2020 roku.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia
w  szkołach podstawowych w Gminie Dzikowiec, także tych, dla których organem prowadzącym jest stowarzyszenie. Wsparcie otrzymają wszystkie szkoły podstawowe z gminy Dzikowiec. Osiągnięcie zamierzonego celu w szkołach biorących udział w przedsięwzięciu nastąpi poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania narzędzi TIK (Technologii-Informatyczno-Komunikacyjnych) w procesie edukacyjnym oraz zmianę modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, innowacyjności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy. Projekt ma za zadanie z jednej strony przygotowanie szkół do pracy z uczniami,
a z drugiej strony rozbudzanie zainteresowań uczniów, zwiększenie motywacji poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zwiększenie możliwości indywidualizacji nauczania poprzez uzyskanie dodatkowych uprawnień przez nauczycieli.

                W ramach zakładanych działań w szkołach przeprowadzona zostanie rekrutacja nauczycieli oraz uczniów do
w/w projektu. Projekt zakłada też wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt. Szkoły Podstawowe w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Wilczej Woli i Spiach otrzymają także pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK każda w wysokości od 90 000 do 135 000 tysięcy złotych, w zależności od wielkości szkoły. Wspomnieć należy, że Szkoła Podstawowa w Kopciach, jako pierwsza dofinansowanie na  tego typu projekt otrzymała w ubiegłym roku szkolnym i zakończyła jego realizacje 31 sierpnia 2018 r.

                Kolejnym etapem planowanego projektu będzie zakup i wdrożenie aplikacji wspomagającej proces nauczania
i uczenia się uwzględniającej moduł do zbierania i analizowania. Będzie ona  wyposażona w zestawy narzędzi dydaktycznych do tworzenia różnorodnych ćwiczeń i konkretnych aktywności dla uczniów (m.in. kursy e-learningowe, case study, artykuły
i filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, czaty, fora, tablice, system wewnętrznych wiadomości, system wideokonferencji, profile społecznościowe, itp.). Szeroki wachlarz narzędzi informatyczno-komunikacyjnych w ramach systemu zakłada również konieczność korzystania przez uczniów i nauczycieli i innych narzędzi i sprzętu TIK dostępnego
i zakupionego do szkół. Jego funkcjonalność oraz nowoczesność (dostępnego z każdego mobilnego urządzenia) zachęci uczniów do korzystania w każdym miejscu, czego wymierną korzyścią będzie popularyzacja uczenia się przez całe życie,
a dodatkowo forma aplikacji będzie wspierać współpracę zespołową i kształtować w ten sposób różnego typu walory kompetencji społecznych. Wdrożone technologie zachęcać będą tym samym uczniów do regularnego dokształcania się
i rozwijania swoich kompetencji kluczowych, zawodowych i społecznych, co bezpośrednio wpływa na realizację celów projektu.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie zaplanowane w ramach realizacji projektu działania przyczynią się do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli podwyższenia jakości i efektywności działania naszych szkół.

Dzikowiec, 2018-09-06

                                                                                                              Małgorzata Szczęch – Kierownik Projektu