Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2022-01-28 07:06:06

Gmina

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Dzikowiec

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, iż zamierza przystąpić do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzikowiec oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 10/7/99 Gminy Stary Dzikowiec uchwalonym Uchwałą Nr XI/53/99 Rady Gminy w Starym Dzikowcu z dnia 29 czerwca 1999r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 18 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 1047.

Propozycje terenów, które mogłyby być przeznaczone na zmianę Planu terenów przeznaczonych pod zalesienie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, proszę składać w Urzędzie Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 do dnia 29 października 2021 włącznie.