Zamówienie publiczne

"Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu" w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r

Ogłoszenie nr 510213734-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595304-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 69000892600000, ul. ul. Dworska  62, 36-122  Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 442 107, e-mail gopsdzikowiec@onet.pl, faks 177 442 107.
Adres strony internetowej (url): www.gminadzikowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu, gotowaniu oraz wydaniu w dniach nauki szkolnej w szkołach na terenie gminy Dzikowiec gorących posiłków dzieciom w przedszkolach, uczniom w szkołach oraz osobom starszym w godzinach od 8.30 do 13.00. Przedmiot usługi będzie realizowany ze środków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. w tym ; 3.1. Przygotowanie, gotowanie oraz wydanie podopiecznym GOPS i uczniom w szkołach w Zespole Szkół w Dzikowcu , Szkole Podstawowej w Wilczej Woli, Szkole Podstawowej w Lipnicy, Szkole Podstawowej w Spiach, Szkole Podstawowej i Oddziale Zerowym w Kopciach jednego jednodaniowego gorącego posiłku codziennie w dniach nauki szkolnej zgodnie z wykazem uczniów uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonym przez GOPS Dzikowiec tj. w tygodniu : 2 razy zupa z pieczywem i 3 razy drugie danie plus kompot/herbata. Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron) mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie (np. naleśniki, pierogi) lub dania półmięsnego (bigos, fasolka) itp. Posiłki będą przygotowywane zgodnie z procedurami żywienia zbiorowego z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności posiłków młodzieży i osób starszych. W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje około 100 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej. Przy czym liczba uczniów, osób starszych w ciągu zamówienia może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. 3.2. Przygotowanie w dniach nauki szkolnej dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Dzikowcu i 9 godzinnych Oddziałach Przedszkolnych w Lipnicy, Wilczej Woli, i Spiach zgodnie z wykazem uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonym przez GOPS Dzikowiec codziennie w tygodniu jednego dwudaniowego gorącego posiłku tj. zupa z pieczywem, drugie danie z kompotem oraz deser w formie jogurtu, owoc, warzywa lub inny produkt ustalony z rodzicami . Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron), mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie np. naleśniki, pierogi, itp. Posiłki będą przygotowywane zgodnie z procedurami żywienia zbiorowego z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności posiłków dla dzieci. W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje 30 posiłków dziennie w dni nauki przedszkolnej. Przy czym liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. Dla wytypowanych przez GOPS Dzikowiec dzieci, młodzieży i osób starszych posiłki mają być przygotowane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i w warunkach higieniczno-sanitarnych dla żywienia zbiorowego oraz przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie grup środków spożywczych jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz.1154) oraz procedurami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 149) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy i procedurami HACAP. 3.3 Wykonawca na własny koszt winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia i warunkami najmu pomieszczeń do przygotowania, gotowania i wydawania posiłków. 3.4 Wydanie i spożywanie posiłków w formie dożywiania dzieci w przedszkolach i uczniów szkołach musi odbywać się na terenach szkół i przedszkoli, które należy uzgodnić z dyrektorami placówek oświatowych. 3.5 Na potwierdzenie dysponowania pomieszczeniami o których mowa w punkcie 3.4 w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. należy przedłożyć oświadczenie wg załącznika nr 6 do SIWZ. 3.6. Posiłki mają być podawane uczniom i dzieciom w naczyniach wraz ze sztućcami , a osobom starszym w termosach. Brudne naczynia mają być uprzątnięte, umyte i wyparzone przez Wykonawcę natychmiast po spożyciu posiłku. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków w jednorazowych naczyniach. 3.8 Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, smaczne i estetyczne. Muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność oraz mają być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 3.9 Wymaga się bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych podczas przygotowywania i wydawania posiłków. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania posiłków z półproduktów. 3.10 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych (10 dni).Wykonawca będzie podawał jadłospis dożywianym dzieciom i uczniom w sposób zwyczajowo przyjęty w danej placówce oświatowej, z 3-dniowym wyprzedzeniem . 3.11 Wykonawca pierwszy jadłospis przedłoży Zamawiającemu do dnia 02 października 2019r. do godz.14.00 na pierwsze 10 dni żywienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55188
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kuchnia Domowa Aldona Mokrzycka Dzikowiec ul.Dworska 44
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dzikowiec
Kod pocztowy: 36-122
Miejscowość: Dzikowiec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55188
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55188
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55188
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  • Data aktualizacji: 2020-11-27 15:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 486 404