Aktualności

 

GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OD STYCZNIA 2019r.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowym Dzikowcu (oczyszczalnia) oraz w Wilczej Woli- Spie (oczyszczalnia) czynny jest w godzinach:

 

- poniedziałek   14: 00 – 16: 00

- czwartek             8:00 – 10:00

 

 

 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane są na :

1.Oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu, ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec

2.Oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli, 36-121 Wilcza Wola

 

 

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych to skutek rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie odpadów pochodzących z naszych domów. Uzyskana w postępowaniu cena jest prawie o 64 proc. wyższa od dotychczasowej.


Wzrost stawek opłat spowodowany jest: 

a)systematycznym zwiększaniem ilości odpadów odbieranych z terenu gminy; 
b) wprowadzeniem dodatkowego odbioru bioodpadów, w tym odpadów kuchennych i spożywczych, co jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

W związku z uregulowaniami prawnymi wprowadzonymi na poziomie ministerialnym, na które Gmina Dzikowiec nie ma bezpośredniego wpływu, utrzymanie dotychczas obowiązujących stawek opłat nie było możliwe.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, muszą zostać wykorzystane na realizację zadań związanych tylko i wyłącznie

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych będą wynosić: 

- 11,00 zł / m-c od gospodarstwa 1 osobowego zbierającego w sposób selektywny,

- 28,00 zł / m-c od gospodarstwa 2 osobowego i więcej  zbierającego w sposób selektywny

- 40,00 zł od 1, 2 i więcej osobowego gospodarstwa zbierającego w sposób nieselektywny.

 

 

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, są wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

Ponadto od 1 stycznia 2019r.. zaczynają obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Odpady zbierane selektywnie dzielone będą na 4 frakcje:

  • papier (niebieski pojemnik/worek),

  • metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik/worek),

  • szkło (zielony pojemnik/worek),

  • odpady ulegające biodegradacji (brązowy worek).

  • zmieszane odpady komunalne (czarny pojemnik 120 l.

 

 

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku nie zmieniły się od zeszłego roku i przedstawiają się nastepująco:

- do 15-go marca 

- do 15-go maja

- do 15-go września

- do 15-go listopada

 

 

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych jest wyłoniona w drodze przetargu firma

P.H.U. „ZIELIŃSKI”

Zbigniew Zieliński

Klasztorna 27A, 26-035 Raków

tel: 41 353 50 27

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Ostrowic, 39-103 Ostrów 225

2.Składowisko Kozodrza zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39- 103 Ostrów 225

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Dzikowiec bezpośrednio przyjmowany jest  nieodpłatnie w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oczysczalnia ścieków w Wilczej Woli, 36-121 Wilcza Wola, oraz Oczyszczalnia ścieków w Nowym dzikowcu, ul. komunalna 4, 36-122 Dzikowiec).- - odbierany jest przez P.H.U. "ZIELIŃSKI" Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków

 

 

 Informacja o osiągniętych przez Gminę Dzikowiec wymaganych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów gminy są zobowiązane do osiągnięcia                              w poszczególnych latach następujących poziomów:

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

2012

16.07. 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.07.

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

75 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

45 %

 

 

45 %

40%

 

 

40 %

 

 

35 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec w poszczególnych latach

 

28,87

36,5

0

0

0

31,98

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

 

10 %

 

12 %

 

14 %

 

16 %

 

18 %

 

20 %

 

30 %

 

40 %

 

50 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec  w poszczególnych latach

11

13

14,9

24,6

15,33

28

 

 

 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane                     i rozbiórkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku  (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30 %

 

36 %

 

38%

 

40 %

 

42 %

 

45 %

 

50 %

 

60%

 

70 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec w poszczególnych latach

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

TERMINY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku nie zmieniły się od zeszłego roku i przedstawiają się nastepująco:

- do 15-go marca 

- do 15-go maja

- do 15-go września

- do 15-go listopada

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT

50 9159 1010 2003 3000 0039 0077

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 644 041