Aktualności

 

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane są na :

1.Oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu, ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec

2.Oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli, 36-121 Wilcza Wola

 

Czynny jest od poniedziałku do piątku

W godz. od 800  do 1400

 

 

 

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych jest wyłoniona w drodze przetargu firma

P.H.U. „ZIELIŃSKI”

Zbigniew Zieliński

Klasztorna 27A, 26-035 Raków

tel: 41 353 50 27

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Ostrowic, 39-103 Ostrów 225

2.Składowisko Kozodrza zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39- 103 Ostrów 225

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Dzikowiec bezpośrednio przyjmowany jest  nieodpłatnie w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oczysczalnia ścieków w Wilczej Woli, 36-121 Wilcza Wola, oraz Oczyszczalnia ścieków w Nowym dzikowcu, ul. komunalna 4, 36-122 Dzikowiec).- - odbierany jest przez P.H.U. "ZIELIŃSKI" Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków

 

 

 Informacja o osiągniętych przez Gminę Dzikowiec wymaganych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów gminy są zobowiązane do osiągnięcia                              w poszczególnych latach następujących poziomów:

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

2012

16.07. 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.07.

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

75 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

50 %

 

 

45 %

 

 

45 %

40%

 

 

40 %

 

 

35 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec w poszczególnych latach

 

28,87

36,5

0

0

0

31,98

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

 

10 %

 

12 %

 

14 %

 

16 %

 

18 %

 

20 %

 

30 %

 

40 %

 

50 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec  w poszczególnych latach

11

13

14,9

24,6

15,33

28

 

 

 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane                     i rozbiórkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe następujących poziomów:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku  (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

30 %

 

36 %

 

38%

 

40 %

 

42 %

 

45 %

 

50 %

 

60%

 

70 %

Poziomy osiągnięte przez Gminę Dzikowiec w poszczególnych latach

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

TERMINY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku nie zmieniły się od zeszłego roku i przedstawiają się nastepująco:

- do 15-go marca 

- do 15-go maja

- do 15-go września

- do 15-go listopada

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT

38 9159 1010 2003 3000 0039 0002

  • Data aktualizacji: 2018-12-18 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 258 969