Rada Gminy

http://dzikowiec.esesja.pl/ Portal Mieszkańca

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

W celu wykonania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, w tym zakłady i jednostki budżetowe. Tworzenie, likwidacja lub reorganizacja jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady.

Rada uchwala statuty tworzonych gminnych jednostek organizacyjnych. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia wójt, będący ich zwierzchnikiem służbowym.

Przewodniczący

Panek Eugeniusz zam. Dzikowiec

e-mail:
(tel. kontaktowy 17 2274-508 )

 

Przewodniczący  Rady Gminy w Dzikowcu przyjmują mieszkańców na dyżurze w Urzędzie Gminy Dzikowiec pokój nr  w każdy poniedziałek w godz. 15:00-16:00.

Wiceprzewodniczący

Józefa Kopeć zam. Wilcza Wola

 

Józef Gancarz zam. Mechowiec 

Rada Gminy

Czochara Jan

Radny wsi Wilcza Wola

Gancarz Józef

Radny wsi Mechowiec

Durak Józef

Radny wsi Mechowiec

Furtek Dominik Jerzy

Radny wsi Wilcza Wola/Spie

Panek Eugeniusz

Radny wsi Lipnica

Kaczorowska Marta

Radna wsi Kopcie

Bąba Ryszard

Radny wsi Kopcie

Jarosz Jan

Radny wsi Wilcza Wola

Konefał Antoni

Radny wsi Lipnica

Kopeć Józefa

Radna wsi Wilcza Wola

Rzeszut-Baran Urszula

Radna wsi Dzikowiec

Sito Jerzy

Radny wsi Dzikowiec

Tęcza Jan

Radny wsi Nowy Dzikowiec

Klecha Edward 

Radny wsi Spie/Wilcza Wola

  • Data aktualizacji: 2023-05-30 15:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 426 698