Pomoc materialna

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm).
 2. Uchwała Nr XII/154/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec (Dz. U. Województwa Podkarpackiego  z dnia 23 sierpnia 2012 r. poz. 1770).

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Umożliwia ona pokonywanie barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium Szkolne

I. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPEDNIUM SZKOLNE:
 1. Pomoc materialna przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom      i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Dzikowiec, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż 528 złotych netto na osobę w rodzinie.
 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
 • rodziców niepełnoletniego ucznia, 
 • pełnoletniego ucznia,
 • upoważnionych  rodziców pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły / dyrektora  kolegium.

   5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października  danego roku szkolnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, dostępny w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół Dzikowcu w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu, pokój nr 4, lub na stronie internetowej http://www.zoeasdzikowiec.pl
 2. Dokumenty w formie zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzające dochody netto uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny  . 
 3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
III. FORMY STYPEDNIUM SZKOLNEGO:
 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 

 • pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, plecaka, stroju oraz sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, (w tym w zajęciach wyrównawczych, kursach językowych, informatycznych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, czy zajęciach artystycznych),
 • w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
IV. SPOSÓB UDZIELANIA  STYPEDNIUM SZKOLNEGO:
 1. Stypendium szkolne przyznaje się na podstawie  decyzji administracyjnej.
 2. Wysokość stypendium ustala się w oparciu o wysokość dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z Regulaminem.
 3. Realizacja stypendium szkolnego następuje po przedłożeniu faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.
 4. Wypłata stypendium dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy  wskazany we wniosku bądź na listę w kasie Banku Spółdzielczego w Dzikowcu.

 

 
V.  TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzikowiec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. 744 21 08 wew.225

 • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:49
 • |
 • Licznik odwiedzin: 641 423