Gmina

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn, zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/253/2022 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)

Wójt Gminy Dzikowiec
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, podstawowy i najważniejszy dokument Partnerstwa Kolbuszowskiego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

            Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

 • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu G Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62,
  36-122 Dzikowiec, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”.
 3. bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Dzikowiec w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.

 

            Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 21.10.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Dzikowiec
  (pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • Data aktualizacji: 2023-01-25 08:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 255 613