Gmina

Do dnia 7 czerwca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, w zakresie klas I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie ustalonej przez dyrektora szkoły.

Ponadto, w przypadku uczniów i dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia/dziecka w domu, dyrektor szkoły/przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., MEN dopuszcza możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju (umożliwienie im korzystania z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce),  bowiem długa przerwa w realizacji tych zajęć powoduje regres osiągniętych dotąd postępów i jest niekorzystna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Zajęcia te będą prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem właściwej szkoły/ przedszkola (za zgodą organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty), przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

  • Data aktualizacji: 2020-06-01 15:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 064 928