Gmina

Raport o stanie gminy Dzikowiec

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506)
Wójt Gminy od tego roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport 
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Debata nad raportem o stanie Gminy Dzikowiec będzie miała miejsce na  Sesji Rady Gminy Dzikowiec w dniu 28 czerwca 2019 r.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Dzikowcu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Liczba osób mogących brać udział w debacie wynosi 15.

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 641 373