Obwieszczenia

Zawiadomienie Wójta Gminy Dzikowiec w związku z wnioskiem F.H.U. KAMKO Kamil Gil 36-060 Hucisko 76 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji piasku wydmowego ze złoża ?Wilcza Wola" w granicach części działki nr 5179/1 w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec

UG.6220.1.2020                                                                                                                                                       Dzikowiec 03.07.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

 

 

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z wnioskiem F.H.U. KAMKO Kamil Gil 36-060 Hucisko 76 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji piasku wydmowego ze złoża „Wilcza Wola" w granicach części działki nr 5179/1 w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec Wójt Gminy Dzikowiec zawiadamia strony postępowania, że wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) nie jest możliwe z zachowaniem terminu określonego w art. 65 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko z przyczyn niezależnych od organu tj. z powodu braku wymaganych opinii organów współdziałających.

 

Wyznaczam nowy termin wydania postanowienia tj; do dnia 31 lipca 2020r.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 242 990