Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycja w interesie publicznym

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy  Zasięgane   opinie  Odpowiedź na petycje
1.

radca prawny Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy              

ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin 

Petycja w interesie publicznym

1)wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki

3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki

4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

21.08.2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycje
2.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Prezes Zarządu: Robert Łaniewski

Treść petycji Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych.Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych. 15.10.2019 r.  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji
3. Renata Sutor ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka Zdrój Treść petycji Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 28.11.2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycje
4. Renata Sutor ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka Zdrój Treść petycji Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 06.12.2019r.  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycje


 

  • Data aktualizacji: 2020-01-27 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 806 310