Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Dzikowiec zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak GP.6733.2.2023 z dnia 22.05.2023 r. lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: rozbudowa istniejącego budynku usługowego ? OSP Lipnica na działce nr ew. 1067/2

GP.6733.2.2023                                                                                   

Dzikowiec, dnia 22.05.2023 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Dzikowiec zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak GP.6733.2.2023 z dnia 22.05.2023 r. lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: rozbudowa istniejącego budynku usługowego – OSP Lipnica na działce nr ew. 1067/2 w miejscowości Lipnica gm. Dzikowiec.

W związku z powyższym zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy w dziale budownictwa Urzędu Gminy Dzikowiec pokój 24 w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzikowiec, w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać, zarzut decyzji, określając istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Dzikowiec. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wójta Gminy Dzikowiec.   

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
  2. Strona internetowa BIP oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec.
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Lipnica.
  4. Strony postępowania wg. rozdzielnika w aktach sprawy.
  5. Aa

Pouczenie:
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 K.p.a.).

W razie zaniedbania obowiązku  określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny ( art. 41 § 2 K.p.a.).

 

  • Data aktualizacji: 2023-05-30 15:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 426 793